سلستین:

عیار: 88% – 94%

سایز: 10 تا 400 میلی متر

محدوده جغرافیایی معدن: به بخش جندق از توابع مرکزی و کویری کشور

توضیحات: باریوم این محصول زیر 0/5 %  و سیلیس 3/5%