با توجه به مطالعات و حفاریهای تکمیلی انجام شده در بخش خاک اکسیدی معدن مس گود کلواری و تخمین ذخیره حدوداً 2 میلیون تنی تصمیم به مطالعه بابت احداث کارخانه تولید کاتد مس گرفته شد.
با توجه به بازار مناسبتر و کیفیت محصول بهتر در این روش در حال حاضر شرکت در حال مطالعه بر روی طرح تولید کاتد مس به روش SX/EW به ظرفیت 2000 تن در سال می باشد که در صورت توجیه اقتصادی در آینده ای نزدیک این پروژه کلید خواهد خورد.
پایه تولید مس به این روش نیز مانند خط Cupex انحلال (لیچینگ) می باشد، با این تفاوت که محلول آماده شده در واحد انحلال قبل از الکترووینینگ غلیظ سازی شده و سپس در سلولها تحت جریان برق ورق کاتد مس با عیار 99.99 تولید می گردد.