اکتشاف معدن پلی متال¬گوره برنج

مختصات محدوده مورد مطالعه محدوده مورد نظر دارای دو پروانه بهره برداری به نام های معدن مس و سلستین غرب جندق و معدن مس غرب جندق شماره 2 از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نقشه توپوگرافی جندق به مقیاس 1:250000 میباشد. این گواهی به نام شرکت استخراج و اکتشاف معادن جبال بوده..

ادامه مطلب