معدن مس گود کلواری

پس از دریافت پروانه بهره برداری و با توجه به مطالعات پیشین و نتایج بدست آمده 6 آنومالی ( A,B,C,D,E,F) جهت انجام عملیات اکتشافی تعریف گردید که با توجه به اهمیت آنومالی  A انتخاب و به علت وسیع بودن به سه بخش A,A1,A2 تقسیم گردید. عملیات اکتشافی تکمیلی از سال 1394 در این بلوک در..

ادامه مطلب