پودر مس:

عیار: 78% الی 88%

محدوده جغرافیایی: جوزم (استان کرمان)

توضیحات: پودر مس اکسیدی تولید شده افق توسعه معادن خاورمیانه از روش هیپ لیچینگ تولید می گردد.