پس از دریافت پروانه بهره برداری و با توجه به مطالعات پیشین و نتایج بدست آمده 6 آنومالی ( A,B,C,D,E,F) جهت انجام عملیات اکتشافی تعریف گردید که با توجه به اهمیت آنومالی  A انتخاب و به علت وسیع بودن به سه بخش A,A1,A2 تقسیم گردید. عملیات اکتشافی تکمیلی از سال 1394 در این بلوک در بخش شروع کردید که در مرحله اول 26 گمانه به متراژ کلی 5201 متر ( بیشترین عمق 655 و کمترین 50 متر) حفر گردید با توجه به آنالیز 2018 نمونه در این مرحله ذخیره ای در حدود  46,057,483 تن با عیار مس % 22/0  و مولیبدن 38 ppm تخمین زده شد. در مرحله اکتشاف تکمیلی اولیه دو بخش A1,A2 در سال 1397، 33 گمانه به متراژ کلی 4411 متر حفر گردید که با توجه به مشاهدات و نتایج بدست آمده ذخیره کلی بلوک A در حدوده یک میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد که همچنان با توجه به برنامه های توسعه ای اکتشافات و حفاری ها در این بلوک در حدود 2000 متر حفاری ادامه دارد.