سید هادی‌میر‌محمد میگونی
مدیر معادن و بهره برداری
عبدالرضا نیکزاد
مدیر مجتمع
هاشم گرامی
مدیر توسعه برنامه ریزی
فرخ عطار صحرا گرد
مدیر امور بازرگانی

چارت سازمانی شرکت توسعه معادن خاورمیانه