موقعیت جغرافیایی                                                                     

معدن مس گودکلواری 2 با مساحت 29/21 کیلومتر مربع و دارای پروانه بهره برداری در استان کرمان، جنوب شرق دهج و شمال غرب جوزم واقع است.

از جمله معادن این محدوده معدن مس ایجو، پرکام، کدر، چاه فیروزه و … است که از تیپ معادن پورفیری میباشند.

را ه های دسترسی 

این محدوده از دو مسیر (کرمان-انار)، (جوزم-یزد-دهج-جوزم) به مراکز استان یزد و استان کرمان راه دارد.  از شهر کرمان تا انار حدوداً 200 کیلومتر جاده آسفالته، از انار تا جوزم حدوداً ۵۰ کیلومتر جاده آسفالته و از جوزم تا محدوده 5 کیلومتر جاده آسفالته و 2 کیلومتر جاده خاکی میباشد. همچنین از شهر یزد تا سه راهی دهج، حدوداً 120 کیلومتر، از سه راهی دهج تا دهج و پس از آن تا محدوده حدوداً 80 کیلومتر جاده آسفالته و 2 کیلومتر جاده خاکی میباشد.

نمایی از محدوده مورد مطالعه بر روی تصویر ماهواره‌ای 

ذخیره

ذخیره ثبت شده در پروانه بهره برداری 1 میلیون تن مس با عیار 0.5 درصد می باشد که با توجه به اکتشافات حین استخراج این ذخیره افزایش قابل توجهی داشته است.

سابقه فعالیت

فعالیت های اکتشافی و استخراجی از سال 1394 در این معدن آغاز و تا کنون ادامه دارد و با توجه به سیاست های شرکت جهت افزایش اشتغال زایی در منطقه کارخانه فرآروی کوپکس جهت تولید کنسانتره مس و همچنین شمش مس در این معدن احداث گردیده است.

انجام فعالیت های اکتشافی 

بلوک  A

 • تهیه نقشه توپوگرافی (1:1000): 66/168 هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی (1:1000): 58/364 هکتار
 • برداشت نمونه‌ و آنالیز سطحی:508 نمونه
 • حفر ترانشه : حدود 4000 مترمکعب
 • برداشت نمونه‌ و آنالیز ترانشه ها :1855 نمونه
 • حفاری مغزه‌گیری: 9666 متر(53 گمانه)
 • مطالعات مغزه: 9666 متر
 • برداشت نمونه و آنالیز از مغزه‌ها: 4639 نمونه
 • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی : 15 نمونه
 • حفاری پودری: 1027 متر (73 گمانه)
 • برداشت نمونه و آنالیز نمونه‌های پودری : 529 نمونه
 • ذخیره قطعی :15 میلیون تن با عیارppm 0.3Cu

بلوک  B

 • تهیه نقشه توپوگرافی (1:1000): 44/22 هکتار
 • برداشت نمونه‌ و آنالیز سطحی:15 نمونه

بلوک  C

 • تهیه نقشه توپوگرافی (1:1000): 31/36 هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی (1:1000): 31/36 هکتار
 • برداشت نمونه‌ و آنالیز سطحی:38 نمونه

بلوک‌های D,Eو F

 • جمعا در سه بلوک، 83 نمونه سطحی برداشت شده است