ذخایر فلزی   =  طلا و نقره   /   مس   / آهن /  سرب و روی   / عناصر استراتژیک

ذخایر غیرفلزی  =  خاک های صنعتی /  سنگ های ساختمانی

ذخایر فلزی

مس

سرب و روی