ذخایر فلزی   =   طلا و نقره   /   مس   /  آهن   /  سرب و روی  / عناصر استراتژیک

ذخایر غیرفلزی  =  خاکهای صنعتی    /  سنگهای ساختمانی

ذخایر فلزی

مس

طلا

سرب و روی

ذخایر غیرفلزی

سنگهای ساختمانی

خاک های صنعتی