صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود با پیشبینی کاهش تولید ناخالص داخلی ایران به 393 میلیارد و 495 میلیون دلار به بررسی 15 شاخصکلان اقتصادی ایران در سال 2015 پرداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخصهای کلان اقتصادی ایران در سال 2015 ، پیشبینی کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به 393 میلیارد و 495 میلیون دلار کاهش یابد. این رقم برای سال 2014 بالغ بر 404 میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2015 به 0.6 (0.555) درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته به 3 (2.973) درصد افزایش یافته بود، البته این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 به رقم 1.3 (1.289) درصد افزایش یابد.

برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر 1334 میلیارد دلار بوده که پیشبینی میشود، این رقم در سال جاری 19 میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از 1353 میلیارد دلار برسد.

همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال 2014 بالغ بر 17113 دلار بوده در سال جاری به حدود 17141 دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2015 اندکی کاهشمییابد و از 1.23 درصد در سال گذشته به 1.20 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.

این نهاد بینالمللی همچنین پیشبینی کرده است، کل سرمایهگذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل 31.2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم طی سال گذشته 31.5 درصد بوده است.

کل پساندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از 35.32 درصد جی دی پی در سال گذشته به 32.05 درصد در سال جاری میرسد.

نرخ تورم که در سال گذشته نسبت به سال 2013 بهبود یافت و به 15.54 درصد رسید، در سال 2015 افزایش مییابد و به 16.5 درصد خواهد رسید.

واردات ایران که در سال گذشته رشد 15.9 درصدی را تجربه کرده است، در سال جاری میلادی رشدی 0.47 درصدی خواهد داشت و انتظار میرود، در سال 2016 منفی شود.

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران در سال 2014 رشدی  16.78 درصدی داشته است، اما پیشبینی میشود که رشد صادرات ایران در سال 2015 به 3.18 درصد برسد.

گزارش صندوق بینالمللی پول از بدتر شدن وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر میدهد و پیشبینی کرده است که نرخ بیکاری در سال 2015 به 12.27 درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال قبل 11.21 درصد اعلام شده است.

این نهاد بینالمللی کل درآمد دولت برای سال جاری را معادل 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینههای دولت را معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیشبینی کرده است.

درآمد دولت در سال گذشته معادل 14.2 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینهآن معادل 15.6 درصد برآورد شده است.

پیشبینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به بیش از 143هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال گذشته بالغ بر 15.4 میلیارد دلار بوده است در سال جاری به 3 میلیارد دلار کاهش مییابد.