پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)– کارشناسان بر این باورند که مصرف فولاد چین سال جاری میلادی به ٧۴٠ میلیون تن کاهش می یابد در حالی که سال ٢٠١۴ معادل ٧۵٠ میلیون تن بود. شاید صادرات فولاد چین نیز امسال کاهش یابد و از ٩۴ میلیون تن سال قبل به ٨۵ میلیون تن برسد. ولی میزان واردات در سطح بالا می ماند و ١۴ میلیون تن خواهد بود.

قیمت فولاد سال ٢٠١۵ ارزان می ماند و حاشیه سود کارخانه های چینی تقریبا ناچیز خواهد ماند. سال ٢٠١۴ متوسط حاشیه سود صنعت فولاد چین ٠,٨۵ درصد بوده و نرخ بهره وری کارخانه ها حدود ٧۵ درصد. برای بهبود این وضعیت چین باید٢٠٠ میلیون تن مازاد ظرفیت را بکاهد.

سال جاری میلادی قیمت فولاد همچنان صنعت فولاد چین را به چالش می برد. متوسط قیمت ورق گرم و میلگرد به ترتیب ٩٨ و ١١ درصد کاهش یافته به ۴٩٠ و ۴۵۵ دلار هر تن خواهد رسید.

به گزارش ایفنا، بنا بر بررسی های وب سایت استیل هوم، چین بین سال های ١٩۴٩ تا ١٩٨٠ با کمبود فولاد مواجه بود و در ٢٠ سال بعد نیز این کمبود به صورت دوره ای ادامه داشت و بین سال های ٢٠٠١ تا ٢٠١٢ با دوره هایی از مازاد عرضه روبرو شد و سال ٢٠١٢ به بعد مسئله مازاد عرضه فولاد در این کشور شدت گرفت.

تاریخ:04/12/93