چین، اروپا و آمریکا بزرگترین مصرف کننده های این ماده معدنی مهم هستند.

براساس گزارش Morgan Stanley چین با داشتن بخش عظیم ساخت و ساز، بزرگترین مصرف کننده مس جهان است و Morgan Stanley اشاره کرده که کشور چین 70 درصد از میزان مس مصرفی خود را وارد می کند. این در حالی است که صنعت ساخت و ساز در منطقه اروپا و آمریکا نیز یک بخش مهم از مصرف مس را به خود اختصاص داده است.

نمودار زیر میزان مصرف مس تصفیه شده براساس سال و متریک تن نشان می دهد:

untitled