پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)شاخصهای مصرف در طرح جامع فولاد در سه سناریو و بر اساس درآمد سرانه و رشد اقتصادی مشخص شد؛ به طوری مصرف سالانه ۴١ میلیون تن به عنوان گزینه برتر شناخته شده است.

به گزارش«فولاد نیوز»، طبق آخرین پیشبینیها، ایران در دوره بلند مدت تا افق ١۴٠۴ در صورتی که بتواند رشد ۴,۵ درصدی اقتصادی و سه درصدی درآمد سرانه را کسب کند میزان کل مصرف داخلی سالانه فولاد به ۴۵ میلیون تن خواهد رسید اما این رقم با احتساب رشد چهار درصدی اقتصاد و درآمد سرانه ٢.۵ درصدی معادل ۴١ میلیون تن می شود.
طبق اعلام ایمیدرو در حال حاضر سرانه مصرف فولاد در ایران حدود ٢٨٨ کیلوگرم است که بر اساس پیش بینی ها در طرح جامع فولاد حداکثر مصرف سرانه فولاد در افق ١۴٠۴ معادل ۴٩٩ کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر با احتساب رشد درآمد سرانه ٢,۵ درصدی و رشد اقتصادی چهار درصدی، پیش بینی مصرف سرانه فولاد ۴۵٣کیلوگرم در نظر گرفته میشود درحالیکه اگر کشور به رشد درآمد سرانه ١.١ درصد و رشد اقتصادی به ٢.٢ درصد برسد مصرف سرانه فولاد در افق ١۴٠۴ به ۴٢١ کیلوگرم خواهد رسید.
با این محاسبه و با عملی شدن برنامه دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن، رقم صادرات فولاد در سال پایانی ١۴ میلیون تن پیش بینی شده است.
به طور کلی صنعت فولاد یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین صنایع در رشد و توسعه صنعتی هر کشوری محسوب میشود و با توجه به اینکه این صنعت به عنوان یکی از صنایع بنیادی هر کشوری بوده و در واقع یکی از معیارهای صنعتی شدن هر کشور وابسته به پیشرفت و توسعه صنعت مذکور است، بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صنایع پایه از قبیل حمل و نقل، ساختمان، ساخت ماشین آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی به فولاد وابسته است. بر این اساس، تقاضای جهانی فولاد بالا بوده و در آینده هم اگر افزایش نیابد ثابت میماند.
در کشور ما اولین گام اساسی این صنعت در سال ١٣٣٨ برداشته شد و شرکت ملی ذوب آهن ایران شکل گرفت. در سال ١٣۵١ شرکت ملی صنایع فولاد ایران تاسیس شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٨ شرکت ملی فولاد ایران با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران بوجود آمد که تا سال ١٣٨١ تنها شرکت متولی فولاد در کشور بود.

تاریخ:04/12/93