کاهش قیمت جهانی مواد معدنی در دنیا به خصوص مس و سنگ اهن در روز های اخیر سبب شده تا سهام شرکت های معدنی دنیا با صف فروش روبرو شود.

کاهش قیمت جهانی مواد معدنی در دنیا به خصوص مس و سنگ اهن در روز های اخیر سبب شده تا سهام شرکت های معدنی دنیا با صف فروش روبرو شود.

به اعتقاد کارشناسان، بخشی از افت قیمت ناشی از شوک هیجانات بازار بزودی جبران و قیمت ها به حالت اولیه برگردد.

یکی از شگفتی های سال 2016 تاکنون، بازیابی اقتصاد چین و رشد مجدد تقاضای کامودیتی آن کشور بود که باعث رشد فوق العاده قیمت محصولات معدن و صنایع معدنیشد. طبق آمار، تولید فولاد چین در ماه مارس بالاترین رقم تاریخی بوده و سیمان نیز 2درصدرشد تولید دارد

عمده ترین دلیل این رشد، افزایش 15دزصد وام دهی  به خریداران مسکن در چین بود که باعث شد سرمایه گذاری در مسکن 6درصد فروش 33درصدو پروژه های جدید 19درصد رشد کند..بعلاوه دولت چین با رشد 56درصدفروش اوراق مشارکت در صدد تقویت پروژه های زیرساختی در 3 ماه گذشته بوده است

هدف دولت، کاهش بیکاری ناشی از مازاد ظرفیت صنایع چین بخصوص در بخش معدن و صنایع معدنی بود که حالا باعث شده 95درصد فولادسازان چینی اقتصادی شوند.ین در حالی است که سال قبل تنها 15-20درصد آنها اقتصادی بود.همین روند در مورد سایر بخش ها معتبر است. اما نگرانی و انتقادات در حال افزایش است.. زیرا تزریق پول در اقتصاد میتواند به معنی تورم بعضا تا 10درصد در نیمه دوم 2016 باشد.بعلاه نگرانی از سرمایه گذاری توسعه ظرفیت خطوط افزایش یافته است

در آمریکا و اروپا از روش تزریق پول به اقتصاد برای تحریک استفاده میشود.ولی در آن کشورها پول روانه بورس میشو..در چین پول روانه مسکن شده و بازار کامودیتی را تقویت کرده است البته این روند پایدار نیست و در آینده شاهد رشد بخش سرویس نسبت به صنعت در چین خواهیم بود که میتواند عامل افت تقاضای کامودیتی چین شده و بسیاری از شرکتهای معدن و صنایع معدنی دنیا را ورشکست کند.

امروز باهم نمونه ای از شوک تغییر تقاضای چین (کاهش 10% واردات ماه آوریل) و اثر آن در شرکتهای بورسی و قیمتها را شاهد بودیم بررسی ها نشان میدهد که رشد بخش مسکن چین و تقاضای کامودیتی فعلا پایدار است و قسمتی از افت قیمت ناشی از هیجانات بازار بوده که بزودی جبران میشود. البته بخشی از بازار نگران افت بیشتر قیمتها هستند در این شرایط فقط باید شانس یاری کند.

download

download (1)