به گزارش معدن 24، مؤسسه مالی سیتی انتظار دارد که عرضه جهانی کنسانتره مس در سال 2017 کمی بیش از یک‌درصد افزایش یابد؛ چراکه همراه با تمدید قراردادهای نیروی کار و کندیِ رشد فعالیت‌های معدنی در کشور پرو، نرخ وقفه‌های تولیدی در معادن به حالت عادی بازمی‌گردد.
براساس این گزارش، آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، میزان کاهش تولید معدنی بر تولید برنامه‌ریزی‌شده 3/5 درصد بوده؛ درحالی‌که در گذشته نرخ مذکور در بازه 5 تا 6 درصد قرار داشته است. البته با توجه به‌کندی رشد فعالیت‌های معدن‌کاری و تمدید قراردادهای نیروی کار، احتمال این‌که این نرخ در سال 2017 نیز تکرار شود، بعید به نظر می‌رسد.

تعدادی از معادن مس که حدوداً 17درصد از تولید معدنی برنامه‌ریزی‌شده در دنیا را به خود اختصاص می‌دهند، در سال جاری ملزم به تمدید قرارداد نیروی کار خود هستند. مؤسسه سیتی باور دارد که طی 4 تا 5 سال گذشته، این رقم بیشترین حجم ظرفیت تولید معدنی را که تحت تأثیر تمدید قراردادهای نیروی کار قرار داشته، نشان می‌هد.
در سال جاری، قراردادهای نیروی کار در پروژه‌های مهم معدن‌کاری ازجمله اسکوندیدا، کولاهاوسی و چوکوئیکاماتا، همگی مورد مذاکره قرار خواهند گرفت. در این میان، اعتصابات کارگری نیز به دلیل بهبود قیمت‌های مس شیوع خواهد یافت. پیش‌بینی افزایش قیمت مس در سال 2017، انتظارات در مورد میزان دستمزد و پاداش‌ها را افزایش خواهد داد و عاملی مهمی در سوق دادن نرخ کاهش تولید به سطوح استاندارد خود خواهد بود.
همچنین، بعید به نظر می‌رسد که در سال جاری، رشد بالای تولید که در سال 2016 در کشور پرو اتفاق افتاد، بار دیگر تکرار شود. پروژه‌های سرو ورده، لاس بامباس، آنتامینا و کنستانسیا، مهم‌ترین نقش را در رشد تولید پرو در سال گذشته داشتند؛ به‌طوری‌که طی یازده ماه نخست سال 2016 درمجموع  1/3 میلیون تن مس تولید کردند؛ درحالی‌که در دوره مشابه سال 2015، این میزان در سطح 781هزار تن گزارش شده بود. مؤسسه سیتی انتظار دارد که عرضه معدنی پرو از اواخر 2016 تا 2019 حدوداً 170هزار تن افزایش یابد. البته رشد تولید شیلی به دلیل کاهش تولید در معدن اسکوندیدا با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود.