به گزارش سایت سی ولکس کالا میزان واردات سنگ آهن در چین در ماه ژوئن امسال بالغ بر ٩ درصد رشد داشته است. میزان ٨١.۶٣ میلیون تن سنگ آهن در ماه گذشته در چین وارد شده است در حالیکه این رقم در ژوئن سال گذشته معادل ٧۴.٩۶ میلیون تن بوده است.البته این رقم در مقایسه با میزان واردات در ماه می ۶ درصد کاهش داشته است. در طول شش ماه نخست سال جاری میلادی، میزان ۴٩٣.٧۴ میلیون تن سنگ آهن در چین وارد شده است که ٩.١ درصد در مقایسه با میزان واردات در مدت زمان مزبور در سال قبل افزایش داشته است. قیمت سنگ آهن در ماه ژوئن تقریبا ثابت بوده است. میانگین شاخص قیمت سنگ آهن ۶٢ درصد متال بولتن معادل ۵١.٧١ دلار تن سی اف آر چین بوده است. البته از آن زمان به بعد شاخص قیمت اندکی افزایش داشت و به ۵٩.٣٨ دلار تن سی اف آر چین رسید.