شورای سیاست گذاری صنعت سنگ کشور با ریاست دکتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور اعضاء انجمن سنگ ایران و کانون سنگ ایران تشکیل شد.

در اولین جلسه این شورا مهندس شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران به سمت دبیر شورا انتخاب و انجمن سنگ ایران به عنوان دبیر خانه شورا انتخاب شد و کلیه جلسات کارشناسی و کارگروه ها در محل انجمن سنگ ایران برگزار خواهد شد.

در آینده نزدیک شورای سیاست گذاری صنعت سنگ کشور، تصمیمات و راهکارهای مناسبی را برای خروج از بحران و گسترش صادرات صنعت سنگ ارائه خواهد داد.

در این شورا بدنه دولتی درکنار بخش خصوصی و با دبیری انجمن سنگ با هدف کمک به هرچه فعالتر شدن فعالیت معادن سنگ تزیینی و ساختمانی و صنایع وابسته گردهم آمده اند.