دولت در تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 عنوان می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد ( 20 %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

درصورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود:

فروش محصول به‌صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد ( 20 %) مبلغ فروش

فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل شانزد ه و نیم درصد ( 16.5 %) مبلغ فروش

فروش محصول به‌صورت گندله معادل سیزده درصد ( 13 %) مبلغ فروش افشرده

فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد ( 10 %) مبلغ فروش افشرده

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد( 10 %) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود.

پنجاه درصد ( 50 %) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد ( 4.300.000.000.000 ) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان 530000 ( 80 %) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و – 530000 و 120 – دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور و ( 20 %) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار م ی گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود . مبلغ سیصد میلیارد ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود.

مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.