به گزارش platts، حق بیمه واردات مس CIF چین در هفته قبل افزایش یافت. براساس این گزارش، همزمان با شروع سال نوی میلادی حق مس CIF چین از 80-60 دلار به ازاء هر متریک تن در هفته ماقبل، به 85-65 دلار به ازاء هر متریک تن در هفته قبل افزایش یافت. همچنین به گزارش این سایت، حق بیمه مس  CFR چین نیز از حدود80-60 دلار به ازاء هر متریک تن در دو هفته قبل به 80-70 دلار به ازاء هر متریک تن در هفته گذشته افزایش یافت. با توجه به این افزایش نرخ بیمه، واردات مس چین در هفته قبل کاهش یافت و این در حالی است که معامله گران و آربیتراژگران بین‌المللی، اخبار و داده های اقتصادی منتشر شده از این اقتصاد بزرگ را پی گیری می نمایند تا از فرصتهای بازار به خوبی استفاده نمایند.