به موجب جدیدترین گزارش ماهیانه انجمن جهانی فولاد (wsa) ، مقدار تولید فولاد خام در ۶۵ کشور، که آمار تولید خود را به انجمن مزبور گزارش می نمایند، درسومین ماه از سال ٢٠١۵ به رقم ٠۴/١٣٨ میلیون تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال ٢٠١۴ از حدود ٧/٢ درصد افت برخوردار بوده است. طبق این گزارش، تولید فولاد خام در جهان در ماه مارس سال ٢٠١۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اغلب مناطق دنیا کاهش داشته است و در تعداد کمی از نقاط جهان هم افزایش نشان می دهد. تولید برآوردی فولاد خام چین در ماه مارس سال ٢٠١۵ حدود ۴٨/۶٩ میلیون تن رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود٢/١ درصد کاهش داشته است، ولیکن نسبت به ماه قبل (ماه فوریه سال٢٠١۵) بالغ بر ٨/۶ درصد رشد نشان می دهد. در ماه مزبور، کشور چین به تنهائی حدود ۵٠ درصد از کل تولید فولاد خام در جهان را به خود اختصاص داده است. در گزارش wsa مقدار تولید فولاد خام ایران در ماه مورد گزارش بالغ بر ٣۶۶/١ میلیون تن اعلام شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال ٢٠١۴ حدود ١ درصد کاهش نشان می دهد و نسبت به ماه قبل (ماه فوریه سال ٢٠١۵) کاهشی در حدود ٧/٣ درصد داشته است. مجموع تولید فولاد خام در جهان در سه ماهه نخست سال ٢٠١۵ به رقم ٠٣/۴٠٠ میلیون تن رسید که در مقایسه سه ماهه مشابه سال قبل حدود ٨/١ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در ماه مارس سال ٢٠١۵، درصد بهره برداری از ظرفیت تولید فولاد خام معادل ۶/٧١ درصد گزارش شده است که در مقایسه با ماه قبل (ماه فوریه سال ٢٠١۵) حدود ٨/١ درصد کاهش داشته است.