به موجب جدیدترین گزارش ماهیانه انجمن جهانی فولاد (wsa) ، مقدار تولید فولاد خام در ۶۵ کشور، که آمار تولید خود را به انجمن مزبور گزارش می نمایند، درهفتمین ماه از سال ٢٠١۵ به رقم ٩٠/١٣٢ میلیون تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال ٢٠١۴ از حدود ٨/٣ درصد افت برخوردار بوده است. طبق این گزارش، تولید فولاد خام در جهان در ماه جولای سال ٢٠١۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اغلب مناطق دنیا کاهش داشته است و در تعدادی از نقاط جهان هم افزایش نشان می دهد. تولید برآوردی فولاد خام چین در ماه جولای سال ٢٠١۵ حدود ٨۴/۶۵ میلیون تن رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۶/۴ درصدکاهش داشته است و نسبت به ماه قبل(ماه ژوئن سال٢٠١۵) بالغ بر۵/۴ درصد افت نشان می دهد. در ماه مزبور، کشور چین به تنهائی حدود ۵/۴٩ درصد از کل تولید فولاد خام در جهان را به خود اختصاص داده است. در گزارش wsa مقدار تولید فولاد خام ایران در ماه جولای بالغ بر ٢٧٣/١ میلیون تن اعلام شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال ٢٠١۴ حدود ٣/١ درصد کاهش نشان می دهد و نسبت به ماه قبل (ماه ژوئن سال ٢٠١۵) کاهشی در حدود ١١ درصد داشته است. مجموع تولید فولاد خام در جهان در هفت ماهه نخست سال ٢٠١۵ به رقم ٠۴۵/٩۴۵ میلیون تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ١/٢ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در ماه جولای سال ٢٠١۵، درصد بهره برداری از ظرفیت تولید فولاد خام معادل ۴/۶٨ درصد گزارش شده است که در مقایسه با ماه قبل (ماه ژوئن سال ٢٠١۵) حدود ٨/٣ درصد افت داشته است.